מאז 2014 מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה באופן שוטף את סקר ביטחון אישי, במסגרתו היא מודדת נתונים אודות פגיעה מעבירות שונות בקרב בציבור בישראל. להלן הנתונים העיקריים שפורסמו מתוך הסקר אודות פגיעות מקוונות.

נתונים מתוך סקר ביטחון אישי - 2022

הנתונים עדכניים לאוקטובר 2021 עד ספטמבר 2022 ופורסמו בהודעה לתקשורת ממאי 2023, ובהודעה לתקשורת מיולי 2023.
אחוז נפגעי עבירה מקוונת לפי סוגי פגיעה (%)
עדכני לשנים 2021-2022
 • 8.1% מהאוכלוסייה (483.5 אלף אנשים) נפגעו מעבירה מקוונת. סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן גנבה או הפצת מידע (46.9%) והתחזות או גנבת זהות (36.8%). 8.2% מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.
 • הפער באחוז נפגעי העבירה המקוונת בין יהודים ובין ערבים היה גדול משמעותית לעומת הפער שנצפה בין יהודים וערבים בשאר סוגי הפגיעות שנבחנו בסקר.
 • רוב משיבי הסקר שחוו פגיעה מעבירה מקוונת לא דיווחו על כך למשטרה.
 • 75.7 אלף משקי בית מתוך 1.661 עם ילדים בגילאי 2-18 דיווחו כי לפחות אחד מהילדים במשק הבית נפגעו מגנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת ושיימינג. שיימינג היה אחד מהפגיעות המדווחות ביותר בקרב ילדים מעל גיל 6; 2.2% מהם דיווחו שחוו שיימינג.
חשש מעבירה מקוונת, לפי היפגעות קודמת ומין (%)
עדכני לשנת 2022
חשש מעבירה מקוונת, לפי מין וקבוצת גיל (%)
עדכני לשנת 2022
חשש מעבירה מקוונת, לפי הגדרה דתית (%)
עדכני לשנת 2022
חשש מעבירה מקוונת, לפי אשכול חברתי (%)
עדכני לשנת 2022

נתונים מתוך סקר ביטחון אישי - 2021

הנתונים עדכניים לאוקטובר 2020 עד ספטמבר 2021 ופורסמו במס' הודעות לתקשורת שפרסמה הלמ"ס במרץ, יוני, ונובמבר 2022, ופברואר 2023.

נתונים כלליים

 • במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 6.5% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת.
 • סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן התחזות/גנבת זהות ועבירה כנגד מחשב (38.6% ו-37.2% בהתאמה).
 • 28.1% מבני ה-20 ומעלה שהשתתפו בסקר ציינו כי חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט.
 • נשים חוששות מפגיעה מקוונת יותר מגברים, הן בקרב האוכלוסיה שכבר נפגעה בעבר, והן בקרב האוכלוסיה שלא נפגעה.
 • 57.7% מאלו שנפגעו מעבירה מקוונת ציינו כי הם חוששים "במידה רבה מאוד"/" במידה רבה" להיפגע שוב מעבירה מקוונת, אחוז הגבוה משמעותית מזה שנצפה בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה מקוונת (26%~).
 • 94.1% מהנפגעים מעבירה מקוונת לא דיווחו על כך למשטרה.

פגיעות מקוונות לפי דמוגרפיה

 • בהיפגעות בני 20 ומעלה מעבירה מקוונת נמצא הפער הגדול ביותר בין פגיעה ביהודים ואחרים, ופגיעה בערבים (7.4% לעומת 2% בהתאמה).
 • השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת היה בקרב בני 45-54 – 8.1%; השיעור הנמוך ביותר של היה בקרב בני 65 ומעלה - 4.2%.
 • השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת לפי רמת השכלה היה בקרב בעלי תואר ראשון (27%) ובעלי תואר שני ושלישי (25%).
חשש להיפגע מעבירה מקוונת:
בחשש להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט, ניכר כי ככל שהאשכול החברתי-כלכלי של יישוב המגורים של הפרט נמוך יותר, כך החשש להיפגע מעבירה מקוונת ב"מידה רבה מאוד"/"במידה רבה" נמוך יותר. האחוז הגבוה ביותר (36.6%) נצפה ביישובים מאשכולות 9-10 של המדד החברתי-כלכלי, ואילו האחוז הנמוך ביותר נצפה ביישובים מאשכולות 1-2 (17.6%).
האוכלוסייה הערבית הפגינה פחות חשש להיפגע מעבירה מקוונת לעומת אוכלוסיות אחרות שהעידו לעיתים יותר קרובות כי הן חוששות "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" (15.2% לעומת 30.8% בהתאמה).
האחוז הנמוך ביותר של החוששים "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט בקרב חרדים (16.8%) ואילו האחוז הגבוה ביותר הופיע בקרב מסורתיים לא כל כך דתיים (36.1%).

פגיעות מקוונות בקרב גברים ונשים

 • 6.9% מכלל הגברים בני 20 ומעלה נפגעו מעבירה מקוונת; 6% מהנשים בנות 20 ומעלה נפגעו מעבירה מקוונת.
 • הן בקרב גברים והן בקרב נשים לא עלו הבדלים משמעותיים באחוזי הנפגעים מעבירה מקוונת בפילוח לקבוצות גיל שונות.
 • בקרב גברים שנפגעו מעבירה מקוונת, אחוז החוששים "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת עמד על 55.2%, אחוז גבוה משמעותית מהאחוז מהאחוז בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה דומה (23.2%).
 • בקרב נשים שנפגעו מעבירה מקוונת, אחוז החוששות "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת היה גבוה משמעותית מהאחוז בקרב הנשים שלא נפגעו מעבירה דומה – 60.4% לעומת 28.6%.

נתונים אודות פגיעות בקרב ילדים

 • ב-5.2% ממשקי הבית שבהם יש ילדים בגילי 2-18 ,לפחות אחד מהילדים נפגע מעבירה – גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת וביוש ("שיימינג").
 • בריונות ברשת ושיימינג הן העבירה השנייה הכי שכיחה כלפי ילדים, כאשר 2.1% מהמשתתפים בסקר דיווחו כי ילדיהם חוו פגיעה מסוג זה. בקרב יהודים בלבד, שיעור זה אף גבוה יותר – 14.2 אלף משקי הבית מאלה שהשתתפו בסקר דיווחו שנפגעו מעבירה מסוג זה.
 • 15.2 אלף משקי בית שהשתתפו בסקר דיווחו כי הילדים בבית חוו עבירה מקוונת שאינה ביריונות או שיימינג.
 • 40.7% ממשקי הבית שבהם היו ילדים שנפגעו מעבירה מקוונת, דיווחו כי הילד שנפגע מהעבירה חווה לפחות שתי פגיעות או יותר במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר.