בדצמבר 2022 פרסם פרסם ארגון 'PEW Research Center' מחקר גלובלי הבוחן כיצד משפיעים האינטרנט והשימוש ברשתות חברתיות על הדמוקרטיה והשיח הפוליטי הציבורי. המחקר משווה בין דעות של משיבים מ-19 מדינות, ביניהן ישראל, ומתבסס על סקרים שנערכו בין החודשים פברואר-יוני 2022.

המחקר בדק את עמדתם של משתתפים מהמדינות השונות בנוגע להשפעת הרשתות החברתיות על שינוי עמדות פוליטיות וחברתיות הן בקרב הציבור, הן בקרב נבחריו והן בקרב עובדי הציבור. חלק מהשאלות התמקדו במידת השיתוף של מידע הנוגע לבעיות חברתיות ופוליטיות ברשת, וחלקן התמקדו במידת ההשפעה שהמשתתפים חשבו כי יש למידע זה על החלטות מדיניות ועובדי מדינה.
להלן מספר כלי נתונים לבחינת העמדות השונות בנושאים אלו מכל מדינה:

כלי נתונים: שיתוף מידע אודות בעיות פוליטיות וחברתיות ברשתות

כלי הנתונים מציג פילוח תשובות לשאלה: 'האם אתם משתפים ברשתות מידע הנוגע לבעיות פוליטיות/חברתיות?'

כלי נתונים: השפעת הרשתות החברתיות על החלטות מדיניות

כלי הנתונים מציג פילוח תשובות לשאלה: 'האם אתם חושבים כי לרשתות החברתיות השפעה ממשית על החלטות מדיניות?'

כלי נתונים: השפעת הרשתות החברתיות על עובדי ונבחרי ציבור

כלי הנתונים מציג פילוח תשובות לשאלה: 'האם אתם חושבים כי לרשתות החברתיות השפעה ממשית על העלאת מודעות של עובדי ונבחרי ציבור לבעיות חברתיות ופוליטיות?'

כלי נתונים: השפעת הרשתות החברתיות על שינוי עמדות פוליטיות

כלי הנתונים מציג פילוח תשובות לשאלה: 'האם אתם חושבים כי לרשתות החברתיות השפעה ממשית על שינוי עמדות חברתיות/פוליטיות בקרב הציבור?'

כלי נתונים: האם הרשתות החברתיות הופכות אנשים לנוחים יותר למניפולציות?

האם הרשתות החברתיות הופכות אנשים לאזרחים בעלי מודעות גבוהה לאירועים אקטואליים?

האם הרשתות החברתיות תורמות להעמקת חילוקי דעות פוליטיים בחברה?

כלי נתונים: האם הרשתות החברתיות תורמות לגישה סבלנית יותר כלפי אנשים מרקע שונה?

התמקדות בהשפעות השליליות של אינטרנט על החברה

מדד מרכזי במחקר הוא כמה מדינה מסוימת מוצאת שיש לאינטרנט השפעות שליליות על החברה, בהתבסס על דעתם של המשתתפים בנוגע להשפעת האינטרנט על אי-מודעות לבעיות במדינה ובעולם, תרומתו לחילוקי דעות פוליטיים, השפעתו על קבלת אנשים מרקע שונה, עזרתו למניפולציות בעזרת מידע לא אמין ותרומתו להתנהגות בוטה של אנשים בעת עיסוק בבעיות פוליטיות.

כלי נתונים: מדד השפעת האינטרנט על החברה

(ככל שהדירוג גבוה יותר, כך התפיסה במדינה שלילית יותר)
ישראל קיבלה במדד זה דירוג של 2.17, המעיד על תפיסה חיובית יחסית על השפעת האינטרנט על החיים, וזאת בהשוואה לארה"ב שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר – 3.05, המעיד על תפיסה שלילית במיוחד על השפעת האינטרנט, ומנגד, סינגפור עם דירוג של 1.97 המעיד על תפיסה חיובית במיוחד.

כלי נתונים: השפעת הרשתות החברתיות על הדמוקרטיה

כלי הנתונים מציג את אחוז האנשים שענו כי הרשתות החברתיות משפיעות על הדמוקרטיה לחיוב או לשלילה בכל מדינה
רוב המשתתפים בסקר (בהתייחס לכלל המדינות) סבורים כי לרשתות החברתיות השפעות שליליות על החברה (אפילו אם חשבו כי הן חיוביות בסך הכל לדמוקרטיה), במיוחד בכל הקשור למניפולציות על אנשים והעמקת חילוקי דעות בחברה.
רובם נטו לחשוב כי גישה לאינטרנט ולרשתות תורמת למניפולציות של אנשים באמצעות מידע שגוי ושמועות, עם חציון של 84%. חציון של 70% מהמשתתפים בכלל המדינות ראו בהתפשטות מידע כוזב סכנה גלובלית עליונה בחשיבותה, שנייה רק למשבר האקלים; חציון של 65% חושבים שהשימוש ברשתות גורם לאנשים להיות חלוקים יותר בדעותיהם הפוליטיות.

נתוני המחקר על שימוש באינטרנט בישראל

71% מבעלי ההכנסה הנמוכה בישראל מדווחים על שימוש באינטרנט, לעומת 96% מבעלי ההכנסה הגבוהה; 85% מבעלי ההשכלה הנמוכה יותר בישראל משתמשים באינטרנט, לעומת 95% מבעלי ההשכלה הגבוהה.

85% ענו כי בבעלותם סמארטפון, 13% ענו כי ברשותם טלפון נייד שאינו סמארטפון ו-1% ענו כי אין ברשותם טלפון נייד. 81% מהמשתתפים בגילאי 50+ ענו כי בבעלותם סמארטפון, עלייה לעומת 50% בשנת 2015. בקבוצות גיל צעירות יותר לא נראו שינויים משמעותיים באחוז בעלי הסמארטפון מאז שנת 2015 - ממוצע בעלי הסמארטפון עומד על 87.5%.

78% מהמשתתפים הישראלים בסקר ענו כי הם משתמשים ברשתות חברתיות – 87% מבני ה-18-29, 84% מבני
ה-30-49, 66% מבני ה-50+.

46% מהמשיבים הישראלים המשתמשים ברשתות חברתיות אמרו כי הם מפרסמים מידע אודות בעיות פוליטיות/חברתיות לעיתים קרובות (13%) או לפעמים (33%). 53% אמרו כי אין הם מפרסמים מידע אודות בעיות מסוג זה (26%) או מפרסמים מידע לעיתים רחוקות בלבד (27%).

נראה כי בישראל אחוז המשתמשים ברשתות החברתיות שחולקים מידע אודות בעיות חברתיות/פוליטיות ברשתות חברתיות נמוך באופן גורף מאחוז המשתמשים הכללי ברשתות החברתיות בכל הגילאים – תופעה שנראתה גם בשאר המדינות שנבדקו במחקר.